Algemene voorwaarden

Alles wat je moet weten.

Definities

1.   Medixa: Medixa, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 75460696.


2.   Klant: degene met wie Medixa een overeenkomst is aangegaan.

3.   Partijen: Medixa en klant samen.

4.   Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Medixa.  


2.   Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3.   Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

1.   Aanbiedingen en offertes van Medixa zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.


2.   Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld. 

3.   Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4.   Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding 

1.   Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Medixa zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 


2.   Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Medixa slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

1.   Alle prijzen die Medixa hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.


2.   Alle prijzen die Medixa hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Medixa te allen tijde wijzigen. 

3.   De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Medixa vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

4.   De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Medixa, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5.   Indien partijen voor een dienstverlening door Medixa een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6.   Medixa is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. 

7.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Medixa de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. 

8.   Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

9.   Medixa heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen. 

 
Gevolgen niet tijdig betalen

1.   Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Medixa gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.


2.   Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Medixa. 

3.   De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

4.   Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Medixa zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

5.   In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Medixa op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

6.   Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Medixa, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Medixa te betalen. 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Medixa te verrekenen met een vordering op Medixa. 

Verzekering

   De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

o geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

o zaken van Medixa die bij de klant aanwezig zijn

o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd  

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Medixa enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst 

1.   Medixa voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 


2.   Medixa heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3.   De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant. 

4.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Medixa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5.   Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Medixa tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.  

Informatieverstrekking door de klant 

1.   De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Medixa.  


2.   De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 

3.   Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Medixa de betreffende bescheiden. 

4.   Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Medixaredelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst 

1.   De overeenkomst tussen Medixa en de klant wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.


2.   Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn opgezegd, tenzij de klant een wens tot verlenging kenbaar maakt.

3.   Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk­zaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over­schrijding van deze termijn moet de klant Medixa schriftelijk in gebreke stellen. 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Medixa tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Medixa geleverde producten en/of diensten. 

Klachten

1.   De klant dient een door Medixa geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.


2.   Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Medixa daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. 

3.   Consumenten dienen Medixa uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

4.   De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Medixa in staat is hierop adequaat te reageren. 

5.   De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

6.   Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Medixa gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1.   De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Medixa.


2.   Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Medixa ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Medixa een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Medixa verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid Medixa

1.   Medixa is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.  


2.   Indien Medixa aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.   Medixa is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4.   Indien Medixa aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5.   Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Medixa vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.   De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Medixa toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 


2.   Is de nakoming van de verplichtingen door Medixa niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Medixa in verzuim is. 

3.   Medixa heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Medixa kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen. 


Overmacht

1.   In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Medixa in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Medixa kan worden toegerekend in een van de wil van Medixa onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Medixa kan worden verlangd. 


2.   Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

3.   Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Medixa 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Medixa er weer aan kan voldoen. 

4.   Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.   Medixa is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1.   Medixa is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 


2.   Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 

3.   Grote inhoudelijke wijzigingen zal Medixa zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.   Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten

1.   Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Medixa. 


2.   Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek. 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.   Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 


2.   Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Medixa bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.   Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 


2.   De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Medixa is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Actievoorwaarden '30 dagen gratis uitproberen' 

Indien de klant dit wenst, kan de Medixa Monitor gratis en vrijblijvend eenmalig uitgeprobeerd worden. Hiervoor zijn enkele voorwaarden van toepassing

  1. Dit aanbod verleent de klant het recht op toegang tot de Medixa Monitor Plus met 5 licenties.
  2. Recht op toegang is voor een periode van dertig (30) dagen (tenzij anders is overeengekomen), startend vanaf een schriftelijk overeengekomen datum.
  3. Na dertig (30) dagen vervallen de licenties.
  4. De klant kan éénmalig gebruikmaken van deze mogelijkheid.
  5. Medixa behoudt zich het recht om dit aanbod, naar eigen inzicht, op elk moment en zonder aansprakelijkheid in te trekken of te wijzigen.
  6. Door gebruik te maken van dit aanbod gaat de klant geen betalingsverplichting aan.
  7. Indien de klant de licenties wenst te behouden of opnieuw te bemachtigen, moet hiervoor contact worden gelegd met Medixa om tot een overeenkomst te komen.


Opgesteld op 27 augustus 2019.